< HOME

Liemers Museum

De vier Liemerse gemeenten dragen bij aan de basisfinanciering van het Liemers Museum. Daarnaast ontvangen we projectfinanciering en gelden uit onderwijs of fondsen om interessante projecten op te zetten zoals vernieuwde exposities, educatieve projecten of een bijdrage aan de presentatie.

Het museum is vanaf eind januari 2022 geopend voor het publiek. Sinds de opening hebben we veel bezoekers mogen ontvangen. Na de afgelopen jaren, waarin dit niet mogelijk was, gaf dit een heel goed gevoel. We zijn trots dat we uiteindelijk het nieuwe, goed toegankelijke en verzorgde museum in de Turmac Cultuurfabriek aan het publiek konden tonen. Tevens zijn we bijzonder blij met het nieuwe depot, waar de museumcollectie zorgvuldig wordt beheerd.

Het publiek, dat per bezoek gemiddeld anderhalf uur in het museum doorbracht, is positief over de nieuwe inrichting. De QR-codes en de audiotour bij de vaste presentatie bieden informatie voor wie verdieping wil. Een doe- en speurtocht maakt het museum aantrekkelijk voor gezinnen. De rondleidingen werden verzorgd door ervaren gidsen, zowel voor het museum, de Turmac Cultuurfabriek als de kunst in de openbare ruimte. Zij volgden training om de kwaliteit te waarborgen.

 

Doelstellingen erfgoededucatie
Alle leerlingen (primair en voortgezet onderwijs)  leren over
de regionale geschiedenis, kunst en erfgoed van de Liemers.

Resultaten
Een goed toegankelijk en verzorgd museum in de Turmac Cultuurhal:  
Goede museumlessen worden verzorgd:  In 2022 zijn diverse nieuwe museumlessen ontwikkeld en hebben pilots plaatsgevonden. Schooljaar 2022-2023 worden deze breed gebruikt.
De museumcollectie wordt goed beheerd in het depot van de Turmac Cultuurfabriek: 
Voldoende projectfinanciering is beschikbaar: basisfinanciering vanuit begroting Kunstwerk!;  geld uit de markt (b.v. het onderwijs en extra subsidiestromen uit bijvoorbeeld fondsen).

Komend jaar zullen de museumlessen voor het onderwijs geëvalueerd worden. In 2022 zijn de lessen uitgewerkt en getest met scholen. Vanaf 2023 worden de lessen daadwerkelijk ingezet.

 

Museumlessen

Het nieuwe museum stimuleerde ons om nieuwe museumlessen en pilots te ontwikkelen met een extra impulssubsidie van alle Liemerse gemeenten. In 2022 zijn de lessen uitgewerkt, getest en geëvalueerd met de scholen. In het schooljaar 2022-2023 worden ze op alle scholen breed aangeboden. Daarna start de beoordeling van het educatief aanbod door docenten en leerlingen.

Alle leerlingen (primair en voortgezet onderwijs)  leren over de regionale geschiedenis, kunst en erfgoed van de Liemers. Vanuit de geformuleerde doelstellingen voor het Liemers Museum is vanuit het vernieuwde museum een aantal mooie stappen gezet. De lessen zijn ontwikkeld vanuit de 21ste eeuwse vaardigheden die in het huidige onderwijssysteem gebruikt worden. De lessen zijn ontwikkeld vanuit de visie: Kinderen ervan bewust maken dat de omgeving waarin zij opgroeien niet een gegeven is, maar het resultaat van keuzes uit het verleden. En dat in het heden en de toekomst telkens nieuwe keuzes worden gemaakt waarin zij een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is het spel Slopen of behouden, waarbij de leerlingen een nieuwe invulling van de kerken in de Liemers bedenken. Voor het voortgezet onderwijs is bestaand lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog samen met het Liemers College verder doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in bezoeken van 4 HAVO,
4 VWO en de eerstejaars klassen. Voor de
 vakgroepen aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing en biologie is een start gemaakt voor een vakoverstijgend project voor het VMBO van het Liemers College. De museumdocenten hebben een training gevolgd om de lessen op de juiste wijze te begeleiden, zo houden we inhoudelijk de kwaliteit hoog. 
 

Romeinen – opgraving Herwen-Hemeling

In samenwerking met de bibliotheek is voor een groep van 60 geïnteresseerden een lezing gehouden in de Cultuurhal van de Turmac Cultuurfabriek. Jos van Nistelrooy, lid van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), vertelde vanuit zijn persoonlijke beleving een boeiend verhaal over de ontdekking van deze grote Romeinse opgraving.
 

Dodenherdenking

Evenals in voorgaande jaren hebben de Werkgroep 4 mei in Zevenaar en het museum elkaar gevonden bij het mede organiseren van de Dodenherdenking. Het museum is inhoudelijk betrokken bij de wandeling, de verhalen en het beeldmateriaal. Daarnaast heeft het museum de inschrijvingen van de deelnemers voor haar rekening genomen.

 

Exposities

Het museum organiseerde verschillende exposities en had een ondersteunende rol bij externe exposanten: 

 • Dubbele binding, kunstenaars Marga Knaven en Liesbeth Doornbosch
 • Fotoclub Duiven
 • Fred Sieger, informele tekeningen
 • Kind/sporen van de vrijheid
 • Werken uit de Peter Stuyvesantcollectie van Turmac
 • Passage du Rhin, in samenwerking met Heemkundekring Rijnwaarden
 • Fotokring de Liemers
 • Verkoopexpositie Fred Sieger
 • Verkoopexpositie Helen Sieger
 • Expositie Huis Sevenaer
 • Ondersteuning/begeleiding van amateurkunstenaar Ruud Rous

Helaas zijn hiervan geen bezoekersaantallen bekend omdat de werken in de vrije ruimte te bezichtigen waren.

De dagelijkse werkzaamheden van het museum bestonden o.a. uit:

 • het beheer en behoud van de Liemerse collectie en van de kunstcollecties van de gemeente Zevenaar
 • het constateren en begeleiden van restauraties
 • het verlenen van bruiklenen
 • het delen van digitaal materiaal met derden (foto/film)
 • de inhoudelijke ondersteuning van verschillende projecten (zowel educatief als historisch). Het museum functioneert als historisch kenniscentrum/partner voor organisaties en Historische Kringen in de Liemers
 • de stagebegeleiding van studenten van Graafschap College, CIBAP, ArtEZ, MBO Velp

Het museum heeft medewerking verleend aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond de Kinderboekenweek.

 

< HOME

 

 

 

Liemers Museum bijna geopend

Heropening door oud-voorzitters

Heropening Liemers Museum

Entree Museum

Heropening Liemers Museum

Heropening Liemers Museum

Heropening Liemers Museum

Verkoopexpositie Fred Sieger

Expositie Passage du Rhin

Expositie Een dubbele binding

Zilveren Camera – Giedo van der Zwan – Man bij Hond

Open dag 11 juni 2022

Open dag 11 juni 2022

Open dag 11 juni 2022

Open dag 11 juni 2022

Heropening Liemers Museum

footer huisjes