< HOME

Gemeente Duiven

 

In Duiven is Kunstwerk! zeer actief in het onderwijs. Met de Bibliotheek op School, Meer Muziek in de Klas en erfgoedprojecten zijn we een waardevolle aanvulling op het onderwijsprogramma. Daarnaast wordt de bibliotheekvestiging in de multifunctionele accommodatie De Ogtent goed gevonden. We verzorgen tevens een beperkt aantal muzieklessen en verschillende cursussen vanuit de bibliotheek. Daarnaast werken we prettig samen met verschillende organisaties en verenigingen in de gemeente Duiven en organiseren we met regelmaat interessante activiteiten of lezingen.

Educatie

Een leven lang leren gebeurt bij Kunstwerk! op veel verschillende manieren, zowel onder schooltijd als buiten de deuren van de school of kinderdagverblijf. We starten al bij de pasgeborenen op de consultatiebureaus met voorlichting over het belang van een talige opvoeding tot het bereiken van ouderen, zoals bij een in 2022 opgestart project in samenwerking met Liemerije om hun bewoners te bereiken met kunst en cultuur.
Muziekeducatie is eveneens een belangrijke pijler van ons werk. Wat leert het onderzoek ons? Allereerst dat muziek belangrijk is voor het leven: muziek maakt mensen blij, ontspannen, sociaal verbonden en ook gezonder: volwassenen die naar concerten gaan, hoeven minder vaak naar de dokter en zijn minder vaak bang of depressief. Een positieve muzikale ervaring op school kan een leven lang doorwerken. (bron: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/
mark-mieras-muziek-op-school/101039/
)

Het verhaal achter een voorwerp, gebouw of landschap leert ons begrijpen waar we vandaan komen: erfgoed zegt iets over onszelf. Met erfgoededucatie laat Kunstwerk! leerlingen zien dat hun eigen omgeving betekenisvol is en iets met henzelf te maken heeft.
In de kaders op deze pagina zijn de doelstellingen en resultaten volgens het nieuwe monitorprotocol, zoals in 2022 is overeengekomen, terug te vinden.

Goede resultaten behalen we niet zonder in te zetten op innovatie en scholing van de medewerkers. In 2022 hebben we gezorgd voor een goed getraind netwerk van taaldeskundigen, erfgoedspecialisten en muziekdocenten. Het scholenteam muziek heeft een bijscholingscursus gevolgd om kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Een medewerker heeft de leesconsulentenopleiding met goed gevolg afgelegd, zodat we ook volgens de laatste inzichten kinderen en andere doelgroepen bereiken op de scholen, waardoor taalachterstanden worden voorkomen of verkleind en het leesplezier wordt vergroot. Medewerkers van Kunstwerk! de Bibliotheek hebben bijscholing gevolgd om de bezoekers van het Informatiepunt Digitale Overheid nog beter van dienst te zijn.
Educatie loopt als een rode draad door heel de organisatie en laat zich niet altijd vangen in een enkele discipline. Met het oog op de toekomst vraagt dit om een nieuwe visie op het beleidskader. We streven graag naar een ontzuilde kijk op de educatieve financiering, doelen en resultaten.

 

Muziekschool

Meer Muziek in de Klas


Doelstelling
Alle leerlingen (PO) in de Liemers krijgen structureel
en kwalitatief muziekonderwijs
 

Resultaten
Gekwalificeerde docenten geven lessen: 
Er is een divers aanbod muzieklessen beschikbaar: 
Het instrumentenaanbod is divers:  ×
(is mogelijk maar wordt niet ingezet vanwege afname AMV)
Online muzieklessen zijn
beschikbaar
als aanvulling op de fysieke lessen:
Projectfinanciering is beschikbaar voor AMV:  ×
Verdere financiering voor doorlopende leerlijn muziek
in gehele primaire onderwijs:  ×

De lessen van de docenten van Kunstwerk! worden
goed beoordeeld (4.3 op schaal van 1-5).

De lessen worden door de leerlingen
goed beoordeeld (4.3 op schaal van 1/5).

 

Muziek in de klas doet meer dan je zou denken. Al zingend en musicerend maken leerlingen niet alleen kennis met de intrinsieke waarde van muziek, maar gaan ze ook beter leren. Het effect is extra groot voor leerlingen uit achterstandsgezinnen. Ook kinderen met taal- en leesproblemen hebben extra baat bij muziek. Er zijn dus veel goede redenen om juist op school muziek aan te bieden: zo valt geen kind buiten de boot. Daarom pleiten onderzoekers ervoor om muziek in het onderwijs serieus te nemen: als vak én als instrument om beter te leren en samen te genieten. (bron:
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/mark-
mieras-muziek-op-school/101039/)
 
Wij verzorgden in de gemeente Duiven lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) in alle groepen 4. De lessen AMV vormen voor leerlingen een muzikale basis die door de school kan worden uitgebouwd in de andere klassen. Wij streven naar een doorlopende leerlijn muziek in het basisonderwijs. In de gemeente Duiven namen alle scholen deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Scholen bepalen daarbij een visie op cultuur en kopen vanuit de gelden extra lessen cultuureducatie in. Scholen van de gemeente Duiven zijn bezig met het bepalen van hun visie op cultuureducatie. Wij hopen dat de scholen en de gemeente willen investeren in verdiepende muzieklessen om de basis die met AMV wordt gelegd een vervolg te geven.
 
Reactie van een leerkracht over Meer Muziek in de Klas

 • Uitvoering was de moeite waard.
  Toen was duidelijk wat de kinderen geleerd hebben.

 

de Bibliotheek


Doelstelling
de Bibliotheek op School Primair onderwijs

Alle leerlingen (PO) in de Liemers worden op school gestimuleerd om
beter te
 lezen en leesplezier te ontwikkelen

Resultaten
Op alle basisscholen in de Liemers is voor alle kinderen een goede collectie beschikbaar: (in de gemeente Duiven op zes scholen)
Deskundige lees/media consulenten geven lessen die leen en leesplezier bevorderen:  
Voldoende projectfinanciering beschikbaar: Basissubsidie vanuit begroting Kunstwerk!; geld uit de markt (b.v. onderwijs en verschillende landelijke subsidiestromen). De gewenste cofinanciering van 50% volgens het Beleidskader wordt niet bereikt.

82% vindt dat de collectie goed aansluit op de wensen van de school.
79% vindt dat de collectie bijdraagt aan meer leesplezier.
93% van de ondervraagden geeft een waardering van 3 t/m 5 op een schaal van vijf over de kwaliteit van de door Kunstwerk! verzorgde lessen.
80% beoordeelt het contact en de expertise van de leesconsulent met
een waardering van
 4 of 5 op de schaal van 5.
de Bibliotheek op School scoort
ruim voldoende (3,9 op een schaal van 1 tot 5).

 

Reacties van leerkrachten over de Bibliotheek op School Primair onderwijs

 • Het is gewoon een fijne samenwerking en in overleg kan er veel.
 • Wij zijn gewoon erg tevreden!
 • Onze wensen zijn echt gehoord en er is actief gezocht naar
  een passend en mooi aanbod.


Theatercollege Maarten van Rossem
Tijdens dit theatercollege op 14 november 2022 in Cultuurcentrum De Ogtent in Duiven analyseerde en fileerde Maarten van Rossem met onderkoelde humor en een enorme feitenkennis historische en actuele, krankzinnige en bedroevende maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties. Zijn verhalen waren prikkelend en uitdagend, gortdroog en vlijmscherp. Het college werd bezocht door 284 bezoekers.

Tijdens de Kinderboekenweek Gi-ga-groen, met als thema de natuur, is de activiteit Maak je eigen moestuintje georganiseerd, waarbij de brug tussen lezen en de andere disciplines dit jaar voor het eerst gelegd is.

 

Leven Lang Leren


Doelstelling
Mensen in de Liemers die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen
en zich digitaal willen ontwikkelen, worden hierbij geholpen.

 

Het inloopspreekuur van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) werd steeds vaker gevonden door de inwoners van Duiven. Vanuit dit spreekuur worden veel mensen doorverwezen naar de digitale training DigiSlimmer. Het programma DigiSlimmer biedt de deelnemers een traject aan van zeven weken waarin, naast werken met je DigiD en DigiVitaler, aandacht besteed werd aan digitale skills. Het overgrote deel van de deelnemers aan deze cursus werd doorverwezen naar het vervolgtraject van DigiSlimmer, dat zeven extra weken duurt. Tijdens de inloopspreekuren IDO was er in Duiven ook de gelegenheid om de cursus Klik&Tik te volgen.

In het voorjaar van 2022 heeft de GGD wekelijks een informatiestand ingericht over de coronamaatregelen en werden gratis coronatests verspreid.

De samenwerking binnen het Liemers Taalhuis heeft geleid tot werkafspraken tussen de Taalhuiscoördinator en de taaladviseur, waardoor een betere doorverwijzing is gerealiseerd. De aanmeldingen van Duiven kwamen binnen via welzijnsorganisatie Mikado.

De samenwerking met de Belastingdienst heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak met Sociaal Raadswerk. In Duiven werden 32 inwoners met een minimum inkomen ondersteund bij het invullen van hun belastingaangifte. Kunstwerk! faciliteerde deze dienstverlening op het gebied van afsprakenplanning.

De inloopspreekuren IDO van Kunstwerk! worden
goed beoordeeld (4.98 op schaal van 1-5).
De DigiSlimmer cursus van Kunstwerk! wordt
goed beoordeeld (4.78 op schaal van 1-5).


Reactie van een bezoeker aan het IDO-spreekuur

 • Goed geholpen door medewerker, denkt mee en heeft veel kennis.

Reactie van deelnemers aan DigiSlimmer

 • Ben zeer tevreden. Heb veel geleerd en ik merk
  dat ik dat geleerde ook kan toepassen.
 • Diverse kanten zijn belicht, er werd ingegaan op
  persoonlijke vragen en interesse.

De Zomerschool heeft plaatsgevonden op Basisschool Remigius in Duiven. Ook kinderen van de Oekraïense opvang hebben hieraan deelgenomen. Drie weken lang werden op negen ochtenden workshops aangeboden, zoals koken, muziek, taallessen, sport,  natuur-en milieu educatie en theater.

 

Liemers Museum

De dagelijkse werkzaamheden van het Liemers Museum
voor de gemeente Duiven bestonden uit:

 • het beheer en behoud van de Liemerse collectie
 • het verlenen van bruiklenen
 • restauraties
 • het delen van digitaal materiaal met derden (foto/film)
 • de inhoudelijke ondersteuning van verschillende projecten (zowel educatief als historisch). Het museum fungeert hierbij als (historisch) kenniscentrum/partner. Voorbeeld: de online Romeinen escape, ontwikkeld met o.a. de combinatiefunctionaris Duiven, het Candea College en Innerwaard.
 • wandelroute ZoDiva

 

 

< HOME

MuziekschoolMuziek op schoot

MuziekschoolMuziek op schoot

de Bibliotheek – Maarten van Rossem

de Bibliotheek – Maarten van Rossem

Het Musiater – Liemers Politiek Debat

footer huisjes